Witaj na forum elektronikasamochodowa.net

Witaj! Logowanie Rejestracja


Ogłoszenie: REGULAMIN
NA FORUM OBOWIĄZUJE PONIŻSZY REGULAMIN, JEŻELI KORZYSTASZ Z FORUM TO ZNACZY ŻE GO AKCEPTUJESZ

THIS RULES APPLIES TO THIS FORUM, IF YOU ARE USING THIS FORUM, YOU NEED TO ACCEPT THIS RULES

1. Nie obrabiamy plików, użytkownikom poniżej 100 postów i 1 pkt. zielony, użytkownicy poniżej tej liczby postów również nie mogą prosić o obróbkę tych plików (sprawdzanie zawartości i inne operacje na plikach,ten punkt dotyczy także udostępniania plików) - w zamian są 2 PKT karne
1. We are not modifing files for users without 100 posts and 1st green point, all users under this amount of posts cannot ask about modifying this files (checking contests and other operations, this rule does apply uploading files) - 2 Punish Points

2. Nie podajemy jawnie pinów,loginów,kodów dostępu.
2. We're not telling codes, logins, passwords etc. publicly

3. Wszystkie załączniki powinny być skompresowane np. rar,zip itp.
3. All attachments needs to be compressed [rar, tar, zip]

4. Wszystkie załączniki plików, oryginalne, obrobione, przeliczone powinny być zaszyfrowane hasłem do użycia tylko dla osoby dla której plik jest przeznaczony (dość mamy wykorzystywania cudzej pracy). Nie dotyczy działu VIP w którym wedle uznania.
4. All attachments (incl. original, modified, calculated etc.) needs to be password protected for a person who owns the file and is allowed by owner to use the file. We don't want to allow using of other's work. Does not apply to VIP section.

5. Zanim napiszesz post użyj funkcji szukaj.
5. Before writing post, please use search.

6. Nie używamy wulgaryzmów.
6. Do not use bad language.

7. Wszelkie objawy dyskryminacji w wszelakim rozumieniu,agresji, ignorancji będą traktowane upomnieniem 2 PKT karne.
7. All types of discrimination, aggression, ignorance will be punished via 2 Punish Points.

8. Jeśli ktoś Ci pomógł użyj funkcji reputacja (w końcu po coś jest ta funkcja)
8. If anybody helped you, use reputation function.

9. Jeśli ktoś jest spoza Polski, niech umieści info w opisie aby uniknąć nieporozumień związanych z językiem
9. If you're not from Poland, please make info in your description, to avoid language problems.

10. Nie jest to forum dla profesjonalistów każde pytanie znajdzie odpowiedź niemniej wymagana jest podstawowa znajomość budowy pojazdów i podstaw elektrotechniki.
10. This forum IS NOT professional, each question will find its anwser, but you need to know the basics of electrotechnics and vehicle construction.

11. Nie wyciągamy prywatnych spraw na forum, od tego jest pw, email - złamanie tego PKT może doprowadzić do bezwzględnej blokady konta (BAN), takie dyskusje można prowadzić w specjalnie do tego stworzonym dziale RING który ma oddzielne warunki.
11. Do not write about private topics on forum, you've PM and Email for it. Not appling to this rule may result in permanent account lock - BAN, there's special section for similar talks - RING, which has own rules.

12. Zabrania się odpowiedzi na pytania o treści sugerującej chęć korzyści majątkowej, finansowej za udzieloną pomoc - nie chcesz nie pomagaj - od tego jest dział ZLECĘ USŁUGĘ
12. Do not anwser about questions that suggests the desire to gain material benefits for helping. You don't want? Do not help. There's a section called 'ZLECĘ USŁUGĘ' where you can offer work.

13. Obrażanie innych użytkowników, jest zabronione i będzie karane 2 PKT.
13. Insulting other users is prohibited and will be punished with 2 Punish Points.

14. Jeśli temat jest rozwiązany zamykamy post.
14. If you got an anwser / found it on your own, please close the topic.

15. Nie kontynuujemy postu zmieniając pierwotny jego sens trzymamy się tematu lub zakładamy nowy wątek.
15. Do not continue post with changing it's topic. You need to stick to first topic or create new thread.

16. Zabrania się umieszczania w opisie haseł reklamowych typu sprzedam,zamienię od tego są działy sprzedam i kupię.
16. Prohibited is including ads like 'I'll sell / I'll buy' in your description. There're sections: "SPRZEDAM" (sell) and "KUPIĘ" (buy)

17. Zabrania się umieszczania na forum linków do torrentów oraz serwerów z pirackim oprogramowaniem,dotyczy też umieszczania pirackich plików i programów, oraz nielegalnych aktywacji - 2pkt karne
17. Prohibited is including links to torrents / pirate software / activations and attaching this files on forum. Punished with 2 Punish Points.

18. Wszelkiego rodzaju reklama w postaci linków do stron umieszczonych w nieodpowiednich działach będzie usuwana, (dot. w szczególności, nowo zakładanych stron i serwisów internetowych) - 2 PKT karne, ponawianie tego pkt. zmiana statusu na BAN, jako Nick-a nie można mieć odsyłacza internetowego lub adresu www.
18. All ads will be removed (especially links to new websites) Punished with 2 Punish Points. Prohibited is using a nickname that is url.

19. Jeżeli konto użytkownika zostanie zbanowane (bez względu na powód), administracja forum nie usuwania jego postów.
19. If user's account was banned, admins does not must remove user's posts.

20. Ponawianie postów usuniętych przez moderatora jest karane 4 pkt.
20. Rewriting posts removed by moderator is punished via 4 Punish Points.

21. Użytkownik który pisze 3 kolejne posty w dziale sprzedam lub kupię, dostaje status BAN, jakakolwiek aktywność związana z typową reklamą lub promowaniem swoich produktów (ocena tej aktywności zależy wyłącznie do moderatorów forum i nie jest negocjowalna) itp. bez aktywności związanej z współpracą na forum również jest premiowana statusem BAN. (w przypadku chęci reklamy swoich produktów lub usług można wykupić dział prywatny, w tym celu proszę o kontakt z adminem forum)
21. User which is writing 3 posts in sell/buy secions is permanently banned. Each activity that can be connected with advertisment is not allowed (rated by mod and is not allowed to negotiate) especially when you're not helping on forum. If you want to advertise on this forum, please contact with administrator.

22. Użytkownik który nie akceptuje tego regulaminu nie może korzystać z forum.
22. User which does not accept this rules, is not allowed to use forum.

23. Użytkownik który spamuje na forum dostaje Bana.
23. Each user which is making spam will be banned.

24. Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego danych personalnych z forum zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, tracąc oczywiście możliwość dalszego działania na forum.
24. Each user is allowed to ask to remove his data from forum, but he's losing the possibility to use forum in the future.

25. Regulamin forum może zostać zmieniony w każdej chwili bez powiadamiania o tej czynności użytkowników forum.
25. Rules can be change in any time without telling users about this change.

26. Jeżeli admin się wywyższy, to jest to po prostu przejęzyczenie. Najważniejsze dla nas jest dobro użytkowników, a wszelkie wywyższanie się najprawdopodobniej powstało w wyniku odmiennego toku myślenia w trakcie analizy wiadomości.
26. If admin exalts himself, that is probably just a mispell. The most importan for us are our customers and all exalting comes from misunderstanding.

Każdy 1 PKT karny to wzrost o 10% poziomu ostrzeżeń, uzyskanie 100% poziomu ostrzeżeń jest jednoznaczne z uzyskaniem statusu BAN.
PKT karne przyznawane są na 1 rok.
Each Punish Point equals 10% of Warning Level Increase. 100% of Warning Level equals ban.
Punish Points are granted for 1 year.


Każdy zarejestrowany użytkownik może zgłaszać naruszenie REGULAMINU korzystając z funkcji zgłoś moderatorowi.
Each registered user can report rules violation using function report.


DZIAŁ VIP (OBECNIE DZIAŁ VIP NIE ISTNIEJE)
VIP SECTION DOES NOT EXISTS AT THE MOMENT

Aktualna wersja obowiązuje od: 08.11.2016 01:00
http://www.ecutester.pl/